Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Graafschap was van ouds een leengoed, beurtelings van Romeinsche, Frankische en Duitsehe keizers. Het heeft eene uitgestrektheid van niet meer dan 14 a 15 uren gaans lang en van 4 a 5 uren breed. Het grenst ten noorden aan Drente, ten Oosten aan 't oude Munsterland, ten Zuiden aan Westfalen en ten westen aan Overijsel.

De Vecht en de Dinkel zijn de voornaamste rivieren.

Sedert de Hervorming waren de bewoners over het geheel van Protestantsche belijdenis, hoewel er tot op dezen dag ook nog enkele Roomsch-Katholieke gemeenten zijn overgebleven. De meerderheid heet ook thans nog Gereformeerd, ofschoon niet te ontkennen valt, wat Dr. A. Kuyper voor eenige jaren aan Ds. Langen te Nordhorn schreef: „De oude Kerk van Bentheim is op 't stuk van kerkregeering niet Gereformeerd". ')

Dit bederf in den wortel dagteekent niet van vandaag of gisteren, maar reeds, zooals straks blijken zal, van 1613 afaan. Wel valt niet te ontkennen, dat het Collegialistisch Territoriaal systeem2) in onze eeuw voor de leer der kerk de bitterste vruchten heeft doen

!) Zie Be Heraut van 9 Jan. 1881, No. 159, alsmede No. 163 en 169. Vergelijk tevens het Juni-nr. van het Maandschrift De Vrije Kerk van 1881.

a) Territoriaal systeem noemt men dat soort van kerkregeering, waarbij de hoogste macht der kerk berust by den vorst des lands. Collegialistisch: als de wet en orde der kerk van boven of van buiten af aan de kerk wordt opgelegd.

Sluiten