is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

giaansche en Arminiaansche gevoelens. Hij arbeidde van 1596 tot 1610 te Steinfurt. Hoe groot de schadelijke invloed is geweest, door dezen man op de nog jeugdige, zwakke Graafschapper kerk uitgeoefend, is zeer moeielijk te berekenen. Toen in Nederland de Remonstrantscfie partij in de Generale Staten, aan de Academie te Leiden en in vele voorname kringen de overhand had weten te krijgen, en professor Arminius te Leiden gestorven was, beriep men zijn geestverwant Vorstius van Steinfurt als hoogleeraar in zijne plaats. Vorstius nam de benoeming aan en vertrok naar Nederland. De Gereformeerden aldaar verzetten zich echter met alle kracht tegen de aanstelling van een man, die door den kerkeraad van Heidelberg, welke men om getuigenis had gevraagd, in zijn brief „een gevaarlijk man" was genoemd.

Vorstius had namelijk reeds te Steinfurt in 1602 zijne „Tien Disputaties over de natuur en eigenschap■ pen Gods" openbaar gemaakt, en deze in 1610 tot een zoogenaamd „Tractaat" omgewerkt en aldaar uitgegeven. In dit boek werden, volgens de Contraremonstranten, ketterijen gevonden aangaande de geestelijkheid van Gods wezen, zijne eigenschappen, de Drieëenheid, de vereeniging van beide naturen in Christus, aangaande de Godheid van Christus, Zijne verzoening en de praedestinatie. Koning Jacobus I van Engeland liet zelfs aan de Staten van Holland door zijn gezant Rudolph Winwood berichten, dat hij