is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dus ook recht, zelve de personen te kiezen, aan welke zij de leiding der zaken wilde opdragen, daar van scheen bij den graaf en zijne helpers geen sprake te wezen. Dat hij, door zich de oppermacht ook over de kerk toe te eigenen, de rechten van Koning Jezus te na kwam, is hem waarschijnlijk niet in de gedachten gekomen. Het is niet onmogelijk, dat hij volkomen te goeder trouw heeft gehandeld, meenende der kerke waarlijk een dienst te doen. Dat de regeering en het bestuur der kerk met de leer der kerk moet strooken, en dat beide op de H. Schrift moeten gegrond wezen en elkander wederkeerig moeten steunen, dat heeft de graaf althans niet begrepen, anders zou hij .bij zijn ijveren voor de Gereformeerde leer aan de kerk van zijn land niet zulk een ongereformeerd en onbijbelsch opperkerkbestuur hebben opgelegd.

De macht, welke de graaf aan dit zijn kreatuur verleende, ging spoedig alle palen te buiten. Classis, kerkeraden, leeraren, ouderlingen, diakenen, zelfs tot kosters en voorlezers toe, benevens ieder lidmaat deigemeente moest zich onder de macht van dit college buigen. Het vergaderde, zoo dikwerf het dit noodig keurde, doch altijd twee malen per jaar, onmiddellijk na de Classicale vergaderingen. Het visiteerde kerkeraden en gemeenten zoo vaak en wanneer het wilde. Geen lid der gemeente kon zonder zijne toestemming openbaar gecensureerd, laat staan afgesneden worden „ Voorts verkiest de Overkerkenraad, (zoo luid para-