is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkt, dat Rome alles kan en durft, als het maar in haar kraam te pas komt, waagde de karakterlooze graaf het werkelijk om den 5 Aug. 1678 met Anna Isabella, dochter van Adolf, graaf van Limburg, Bronkhorst en Styrum in het huwelijk te treden. In de huwelijksvoorwaarden werd uitdrukkelijk bepaald, dat de mannelijke spruiten uit dit huwelijk de eenige wettige erfgenamen van den troon van Bentheim zouden zijn. Bleef dit huwelijk kinderloos, dan zou de zoon van den graaf van Steinfurt, neef van Ernst Willem, dezen in de regeering opvolgen, terwijl naast dezen de Bentheim-Tecklenburgsche linie aan de beurt zou zijn. Den wettigen erfgenamen, den kinderen van Geertruida werd alle recht van opvolging ontzegd. Bisschop van Galen wist te bewerken, dat de gravin in een vonnis van den Keizerlijken Rijkshofraad van 17 April 1679 van alle bij het huwelijkscontract beloofde voorrechten met name van de Rijks-grafelijke waardigheid vervallen verklaard werd. Haar wapen werd overal, waar het aangebracht was, weggenomen en zelfs de glazen, waarop haar naam en beeltenis prijkten, uit de ramen van kerken en zalen verwijderd.

De gravin had reeds op den 5 Aug. 1678 voor het hooge Gerechtshof van Holland en Zeeland te 's-Hage tegen het onwettig huwelijk van haren gemaal geprotesteerd. Een afschrift van dit protest was den graaf door een trompetter der Generale Staten te