is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lem — hij stierf 6 Aug. 1693, 70 jaren oud — hadden er tusschen dezen zoogenaamden opvolger en de in Holland levende wettige zonen van Ernst Willem en Geertruida de hevigste twisten plaats, die door processen en strijdschriften werden gevoerd.

Arnold Mauritz gevoelde wel, dat hij tegen zyne mededingers niet opgewassen was. Zij toch waren niet alleen wettige zonen van den ouden graaf, maar zij hadden in Holland en elders ook machtige voorspraken en beschermers. Hij zocht daarom de gunst van het Keizerlijk hof en van den bisschop van Munster. Om deze te verkrijgen ging ook hij, evenals vroeger zijn oom, tot den Roomsch-Catholieken godsdienst over.

In tegenwoordigheid van Frederik Christiaan, bisschop van Munster, en van den nog levenden oom Ernst Willem, deed hij op den 29 Aug 1688, in het klooster „Bentlage", nabij Rheine, belijdenis van zijn Catholiek geloof.

Dat hierdoor de uitzichten der Gereformeerden in Bentheim nog donkerder werden, laat zich gereedelijk begrijpen.

De voortdurende twisten met de wettige erfgenamen maakten de regeering van Arnold Mauritz allesbehalve aangenaam

Door tusschenkomst van de Protestantsche Rijksstanden te Regensburg was eindelijk door den Keizerlijken leenheer, eene Rijkscommissie benoemd, welke