is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonge prinsen, dat het aanbod nog op verre na niet gelijk stond met de waarde van Bentheim. Als men er echter het bezit van Hawiker Werth eneenejaailijksche rente van 1000 daalders uit de opbrengst der steengroeven van Gildehuis en Bentheim aan toevoegde, dan zou er misschien denken aan zijn; mits al de conditiën van het „Compromis van Bielefeld" — zoo noemde men de overeenkomst - stiptelijk werden uitgevoerd.

Dit verdrag nu werd, nadat de prinsen van Bentheim er nog enkele bepalingen over waarborgen van betaling, over de overige schulden van Bentheim, over de ameublementen van het kasteel te Steinfurt enz. enz. aan hadden toegevoegd, over en weer geteekend.

Graaf Arnold Mauritz kwam echter het Compromis niet na, hoewel hij zich desniettemin met het Bovengraafschap Bentheim en met de heerlijkheid Emlichlieim (Emlenkamp) door den Keizerlijken leenheer officieel had laten beleenen.

Geen wonder, dat protest van de zijde der prinsen niet uit bleef. Ernst de oudste ') verzocht aan Koning Willem IJl van Engeland, die tevens Stadhouder van Nederland en ook leenheer van Nieuwenhuis c. a.

') Arnold Jobst, de derde zoon van Ernst Willem en Geertruida van Zeist, was reeds overleden. (Zie de noot oppag.34.) De tweede, Christopher Bernhard nl., lag ziek aan de wonden, welke hij in den slag voor Landen had opgedaan. Statius Philip, de jongste, stemde in dezen handel met zijn oudsten broeder Ernst overeen.