is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzonderlijke brochures stonden de Oud-Gereformeerden hunne tegenstanders te woord. De toon, dien men zich tegenover de Oud-Gereformeerden veroorloofde, kenmerkte zich vooral door onbeholpenheid op Theologisch gebied, zoowel als door min edele persmanieren.

Dat de Oud-Gereformeerde penvoerders, die maar zelden het antwoord schuldig bleven, in de hitte van den strijd altijd de rechte maat wisten te houden, zal ik niet beweren; al kan moeielijk ontkend, dat hunne artikelen en geschriften, wat bescheidenheid en degelijkheid aangaat, meestal gunstig afstaken bij die hunner tegenpartijders.

Velen van de leeraars der Oud-Gereformeerden hadden geheel of grootendeels hunne opleiding ontvangen aan de Theol. school der Chr. Geref. Kerk te Kampen; anderen waren in het vaderland zelf gekweekt. Had er weleer onder leiding van Ds. J. Bavinck te Uelsen, en later onder die van Ds. J. H. Schoemaker te Wilsum een voorbereidende Classe ter opleiding van a. s. leeraars bestaan, ten leste sloeg de kerk zelve de hand aan den ploeg en riep officieel eene Opleidings-classe voor a. s. Evangelie-dienaren in 't leven. Aan deze werd Prof Joh. Jager benoemd, die de lessen zoowel in de Duitsche als in de Hollandsche taal weet te geven, en als Calvinistisch theoloog zich reeds een uitnem enden naam heeft verworven.

Het is den Oud-Gereformeerden dan ook niet om