is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden. De eerste getuige sprak uit de Schrift, de tweede gaf getuigenis in mijn eigen hart. En hoe meer ik, gelijk u duidelijk zal worden, de vrijheid van mijn standpunt heb gehandhaafd en niet schroom uit te spreken, wat naar mijne innige overtuiging verbetering behoeft, des te beslister mag ik het ook verklaren, dat ik in eeuwigheid dankbaar zal zijn voor al, wat ik te Oxford ontvangen heb, zoowel én allereerst de Christen in mij, maar ook de Godgeleerde. Het is u bekend, hoe moeielijk het is, juist levende en bekeerde Christenen reeds aan te grijpen, en hoeveel moeielijker nog, wanneer deze Christenen Godgeleerden zijn. Wanneer dit nu bovendien door een eenvoudigen leek geschiedt, die noch door welsprekendheid, noch door geleerdheid uitmunt, wanneer bij herhaling tien dagen lang honderd theologisch gevormde mannen van de meest verschillende kerkelijke richtingen, natiën en kerkgenootschappen in ootmoed, om te leeren, aan de voeten van zulk een man zitten en allen huiswaarts keeren met nieuwen ernst en nieuwe blijdschap, dan is dat alleen reeds zulk een ongehoord feit, dat slechts een trage, vleeschelijke zin het met minachting voorbijgaan of zonder nader onderzoek veroordeelen kan. Een ernstig Christen ziet daarentegen opwaarts en vraagt, of het niet wellicht de Heer is, Wiens voetstappen hier door de gemeente gaan en Wiens vinger aan de deur klopt. Onder degenen, die ik uitnoodigde, met mij naar Brighton te gaan, waren er niet weinigen, die de Oxfordsche beweging koel en critisch aanzagen en gij zult zeker de verklaring gelezen hebben,