is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen heb, bezit ik niet alleen gelijk toen, maar zelfs veel zekerder, met meer bewustheid. De wortels eener beweging, die zulk eene krachtige werking uitgeoefend hebben, moeten dus dieper gezocht worden.

Eén dier wortelen ligt ontegenzeggelijk in den man zelven, die er de oorspronkelijke drager van is. Wie met hem in aanraking komt, ontvangt den diepen indruk van een Gode geheiligde persoonlijkheid, in wien het woord vervuld wordt: „ Die in mij gelooft, stroomen des levenden waters zullen uit zijn binnenste vloeien." Hem, die nader met Smith bekend wordt, treft zijn eenvoud en ootmoed, zijn even kinderlijk als koen geloof en zijn vurige liefde. Hij is zelf eene levende prediking van wat de Heer van een menseh maken kan en hierin ligt het geheim van de macht zijner prediking. Wat hij bescheiden van Moody getuigt, dat deze een eenvoudig man is, maar vervuld van de liefde Gods en uit ervaring des harten van deze liefde sprekend, een man, van wien men gevoelt, dat hij geen woord verkondigt, waaraan hij zelf niet uit persoonlijke ervaring deel heeft — dat geldt ook van hem.

Het zou echter zeer verkeerd zijn, slechts uit zijn persoon het raadsel van zijn buitengewonen invloed te willen verklaren. De drijfkracht der beweging ligt niet slechts in hetgeen hij is, maar ook in hetgeen hij zegt, inden inhoud zijner toespraken. Het bewijs daarvan is geleverd door al, wat in Frankrijk en Zwitserland buiten zijn onmiddellijken invloed om geschied is, wat zijne geschriften op duizenden uitwerken.