is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gonnen heeft, zal het ook voleindigen" — ,/Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijne heerlijkheid, in vreugde" (Phil. II: 13; 1:6; Judas : 24, verg. ook Hebr. II: 18; Efez. III: 20; 1 Kor. IX: 8). En gelijk de apostelen schrijven, leven zij ook. Paulus kan zeggen: ,/Wandelt, gelijk gij ons hebt tot een voorbeeld" — u lk vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft." En Johannes: //Die in u is, is sterker dan die in de wereld is" — u Zijne geboden zijn niet zwaar" — //Dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zoo wij iets bidden naar Zijnen wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zoo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben." En Hij zou alleen de kracht tot heiligmaking niet willen of kunnen geven? Hij zou het groote werk der bekeering eens zondaars tot stand kunnen brengen en niet ook dat zijner bewaring? Hij zou de ziel uit den kuil kunnen trekken en niet ook de voeten voor uitglijden bewaren ?

Zoo is er dan aan Gods zijde geen verhindering om ons met eene grootere kracht uit Zijne genade te vervullen en het is slechts de vraag: wat hebben wij te doen, om voor haar vatbaar en haar deelachtig te worden? Vernemen wij het antwoord.

Sinith eischt als eerste voorwaarde de onvoorwaardelijke overgave des harten aan God, met andere woorden: de oprechte en volkomene bereidwilligheid, om zich geheel door den Geest Gods te laten regeeren