is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof dan, geloof, dat Christus in u zal volbrengen wat gij niet vermoogt. Gij moogt niets tot stand brengen; Hij zal het doen. En hier staan wij voor het eigenlijk kenteeken en het middelpunt der Oxfordsche verkondiging: //heiliging door het geloof." Hoe eigenaardig deze uitdrukking ook luide, treffend wordt juist daardoor de verborgene dubbele oorzaak opgegeven, die liet voortgaan in het geestelijk leven bij velen verhindert. De eerste oorzaak is het worstelen in eigen kracht. Terwijl wij niet de minste bedenking hebben, om de rechtvaardiging als eene gave Gods, ons alleen uit genade zonder ons toedoen geschonken, aan te nemen, vergeten wij maar al te dikwijls, dat ook bij het werk der heiliging iedere schrede, die wij in eigen kracht beproeven, mislukken moet. De tweede oorzaak is het ongeloof. Wanneer gij des morgens bidt: ,/Verlos mij van den booze", bewaar mij vooreen val — gelooft gij dan, dat Hij u zal bewaren? Bidt niet slechts, maar gelooft. ,/U geschiede naar uw geloof!" Klem u van dag tot dag, van uur tot uur aan Hem vast, niet in een onzaligen twijfel, die tevoren reeds het zondigen verwacht, maar in het geloof, dat Jezus sterk genoeg is, om u ieder oogenblik vast te houden en te bewaren. Wie kan tegen zulke stellingen iets inbrengen? Wat zeggen zij anders, dan wat de Heer zijnen jongeren door de gelijkenis van den wijnstok en de ranken met nadruk ingeprent heeft: // Zonder Mij kunt gij niets doen," maar ,/wie in Mij blijft, brengt veel vrucht voort." Wij hebben altijd geleerd, dat de heiliging een vrucht des