is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eerste oogenblik af' // het beloofde land" zijn binnengegaan. Smith ziet echter de bekeerden niet theoretisch maar practisch aan en juist daarom weet hij het ook, dat die normale toestand bij vele, ja zelfs bij de meeste geloovigen niet gevonden wordt, dat velen aan dezelfde halfheid in de toeëigening van Christus lijden, gelijk het bij hem zoo langen tijd het geval geweest is; dat anderen evenals de Christenen in Galatië, na in den geest te zijn begonnen, tot het juk der wet teruggekeerd zijn; dat het wederom bij anderen zelfs niet tot eene eigenlijke bekeering gekomen is, die opgewekten gebleven, maar geen bekeerden geworden zijn. Komen nu zulke Christenen door Gods genade tot eene meer geheele toeëigening des heils, dan wordt zonder twijfel met juistheid van hen gezegd: wat hun wedervaart, kan niet iets nieuws zijn en toch— wie wil het tegenspreken, wanneer zij dankend belijden: het is nieuw geworden met ons? Ja, ik geloof, dat iets nieuws allen, die te Brighton zijn geweest, van die dagen af, kenmerkt.

En toch kan ik juist hier eene dringende bede niet achterhouden. Het komt mij voor, dat vele volgelingen van Smith gevaar loopen om van de bijzondere wèl gestaafde ervaring van enkelen, zij 't ook van velen, een regel voor allen vast te stellen en hem niet voor een volkomen Christen houden, die niet op dezelfde wijze van een tweede komst tot den Verlosser door eene bijzondere geloofsdaad weet te spreken.

De vraag is van gewicht, of in de Schrift voorbeelden van zulk eene intrede in het leven der heiliging te vin-