Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven wij u, opdat uwe blijdschap vervuld zij" (1 Joh. 1:4). Nu zou het evenwel overeenkomstig met de Heilige Schrift zijn, indien de uitdrukking //volkomen rust," //Sabbatsrust" vermeden werd, die in vereeniging met eene betwistbare uitlegging van Heb. IV : 9 (// Er blijft dan eene rust over voor het volk Gods") reeds aan het leven in dezen tijd schijnt toe te schrijven, wat voor het leven aan gene zijde des grafs weggelegd is.

Aan de zegepraal over de zonde en over den sabbat der ziel knoopt zich in de ervaring van Smith nog een derde punt vast: de Doop des Geestes. Hij is niet altijd onmiddellijk verbonden aan de intrede in het dieper geloofsleven, maar onderstelt het toch. Hij verhaalt van zichzelven, dat hij betrekkelijk spoedig dezen doop des Geestes onmiddellijk van God met volkomen bewustzijn (maar niet uitwendig waarneembaar) ontvangen heeft. Het is zijn streven, dat ook anderen hem in 't geloof deelachtig worden. — Het schandelijke misbruik, door menigerlei secten van den doop des Geestes gemaakt, heeft een billijk wantrouwen tegen dit woord in 't leven geroepen. Het bedenkelijke van de uitdrukking bevrijdt ons echter niet van een nader onderzoek der zaak zelve. Op onze kennis van den Heiligen Geest en Zijne openbaringen bij den trapsgewijzen voortgang des inwendigen levens, valt een zoo weinig helder licht, dat wij iedere hulp, die ons daarin verder brengen kan, dankbaar aannemen moeten. Vooreerst is de zaak niet afgedaan met de verklaring, dat in den Doop de doop met den Heiligen Geest is volbracht, Smeeken wij dan niet voort-

Sluiten