Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deels de oorzaak van veler kruipend vooruitkomen op den weg des levens, ja van veler geheele verdwaling in het rampzalige: //Voor ditmaal ga heen; wanneer ik gelegener tijd heb bekomen, zal ik u laten roepen?" Het //nu" heeft echter ook zijne grenzen. Hoewel God bereid is ieder oogenblik een zondaar, die in het geloof tot Hem komt, zoowel te rechtvaardigen, als te bewaren, heeft toch juist het zich toeëigenend geloof zijne voorwaarden en onderstellingen in den mensch. Eer Christus kan komen, moet Johannes zijn stillen arbeid hebben verricht. Gelijk de mensch niet instaat is de rechtvaardigende genade aan te grijpen, zonder den lastdruk der zondenschuld gevoeld te hebben, zoo kan hij ook niet de heiligende genade aangrijpen, zonder het snijden van de ketenen der zonde te hebben gevoeld. Weet Smith met het oog op zichzelven te spreken van een tamelijk snellen overgang tot het diepere leven des geloofs, wij mogen toch niet vergeten, dat ook bij hem al zuchtende onder de macht der zonde vele jaren voorafgegaan zijn. Wanneer zonder meer tot ieder het ,/geloof nu" gesproken wordt, ook tot hem, wien de vatbaarheid des geloofs ontbreekt, omdat de inwendige onderstellingen gemist worden, dan kunnen zelfmisleidingen niet uitblijven. Maar ook naar de goddelijke zijde heen, trekt dit nu voor de wegen Gods te enge grenzen. Hij leidt al Zijn kinderen op verschillende wijze. Hij deelt niet slechts de maat Zijner heiligingskrachten naar Zijne eeuwige verkiezing en telkens naar de bijzondere ontvankelijkheid en getrouwheid der geloovigen verschillend uit,

Sluiten