is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar opgewekte begeerte der zielen naar het Sacrament niet ten minste daarvoor een bewijs, dat naar niemands oordeel deze goddelijke schat óf aangetast worden mocht óf aangetast geworden is?

Rond en open en — God geve het — tot eer van Zijne waarheid, heb ik noch mijne innige sympathie voor het eigenlijk wezen der Oxfordsche beweging verheeld, noch geschroomd, het bedenkelijke van enkele bijzondei heden te doen uitkomen. Raken nu deze laatste intusschen bijna uitsluitend de wijze van uitdrukking, niet de zaak, de gestalte, niet het wezen, de bijzonderheden der methode, noch de stof zelve, des te lichter wordt het ons dan gemaakt, maar gelijktijdig ook des te meer wordt het onze plicht, om deze verborgen zegenrijke krachten, waar het noodig is, van hare bolsters te ontdoen en in ons en onze kerk in stille getrouwheid, niet in eigengemaakte, maar in door God aangewezen wegen haren arbeid te laten verrichten. God beware ons voor 't plegen van alle afgoderij met menschen, maar ook voor alle voorbarige veroordeeling van eene zaak, waarvan Gods hand in vele zielen eene onuitwischbare apologie geschreven heeft! Zulk eene bestrijding zou de kortste weg zijn, om waar wij niet wilden maaien, de secten een grooten oogst te doen inhalen, en den bedenkelijken toestand der kerk te verergeren.