Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen de tegenwoordige Monnik- en Bloedstraten stond in de dagen van Rome's tyrannie en Spanjes despotisme een klooster der Minderbroeders; hier maakte de Bloedraad zijne plannen, hier werd het Bloedmaal gehouden, zoo dikwijls als er een offer van een onzer geloofsgenooten was gebracht aan den Moloch van dien tijd. In de kerk nu van dat klooster werd in de volgende maand (15 Juni) de eerste kerkeraad, den 24^™ dezer verkozen ten huize van broeder Jan Muurling 3), bevestigd onder de hoede der overheid en in haar gunst. Gaat van dat klooster naar de Oude Kerk, niet aan den Heer, maar aan St. Nicolaas gewijd, schouwtooneel bij uitnemendheid der afgoderij, waarvan de bedienaars, pastoor en onderpastoor *), hunne handen dikwijls gewasschen hadden in Geuzenbloed; gij ziet het, het gebouw getuigt thans nog overal van de overtreding der geboden Gods; maar geen nood noch vrees! Op den 31 sten van <je eerstvolgende Oogstmaand komen er van het Oosten en het Westen en het Zuiden en het Noorden der stad mannen en vrouwen aangetreden; neen, het is hun alsof ze droomen, ze weenen, maar van vreugd, ze willen danken, maar het ontbreekt aan woord en stem: zij hadden gezworven in alle landen, ze waren ontkomen aan vuur en water, zwaard en strop, ze konden thans vrij en veilig in hunne stad God dienen naar Zijn Woord. Het is heden de eerste gedachtenisviering van 's Heilands lijden en sterven bij brood en beker, de eerste „na de wederkomst uit de ballingschap", en de dienaar, die uitdeelt, bevestigt straks het eerste paar dienaars dezer gemeente 6) >ilia de wederkomste uit de ballingschap" 6). Zeker dachten zij onder dat alles aan de Psalmwoorden naar de be-

Sluiten