Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reden, danken met het Halleluja des Geestes: Hij heeft U de stad gegeven. Slaan wij daartoe achtereenvolgens het oog op:

1. den vijand, die haar belaagde;

2. het schild, dat haar bedekte;

3. den geest, die haar bezielde;

4. het zwaard, dat haar behaagde;

5. de leus, die haar bekoorde.

I. Devijand, die onze gemeente belaagde,gij kent hem bij name, maar ook in zijne geduchte macht, zooals onze vaderen haar binnen deze veste gezien en ondervonden hadden? Met uwe verbeelding u in dat gevaarvolle tijdvak verplaatsende, behoeft gij slechts een blik te laten gaan over die dreigende kanonnen, achter de hechte muren en bij de sterke torens en op de stevige bolwerken geplant, en over die honderde krijgsknechten en dienstknechten, die op den wenk der Overheid gereed waren om neêr te schieten of neêr te slaan, een ieder die 't maar waagde: „Vive le Geus!" te roepen. Die Overheid zelve werd gesteund door den machtigsten Vorst van haar tijd, en door de krachtigste Kerkorganisatie van de gansche wereld, regeerende door zwaard en strop en vuur, zich niet storende aan bezworen privilegies noch aan dure eeden 16); zoo het ketters gold, zelfs aan ellendige vluchtelingen ") elk betoon van barmhartigheid verbiedende; vast besloten om tot eiken prijs haar rampzalig gezag te handhaven of te herwinnen door elk dienstig middel. Dat wist onze Gemeente, door

Sluiten