is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebeurtenis, wellicht zonder voorbeeld in de geschiedenis, en te merkwaardiger in een tijd, waarin het voornamelijk godsdienstige meeningen gold, die de driften en hartstochten doorgaans sneller en heviger in beweging brengen dan in andere gevallen." — Wij zeggen het een vaderlandschen geschiedschrijver 84) gaarne na, en merkt een der jongste beschrijvers van dat feit op 65), dat de bedoelde mannen „een onvergankelijke aanspraak verworven hebben op den dank en de hulde der nakomelingschap: wij willen ook in dezen eere geven wien eere toekomt; maar juist daarom te meer doen wat zij zelve in de eerste plaats zouden verlangen en zekerlijk gedaan hebben, gelijk nog bij het laatste jubilee geschiedde: „de heugelijke zaak werd met de plechtigste dankzeggingen aan het Opperwezen gevierd in de Hervormde kerken 66). Immers, de opmerking moest in onze eeuw van algemeene Bijbelverspreiding, ja van historisch onderzoek overtollig zijn, en toch is zij om de verregaande Bijbelmiskenning en historievervalsching maar al te noodig geworden: de geest die hen, die onze gemeente bezielde, was niet te danken aan de leer der Roomsche kerk of aan hun natuurlijken inborst, noch aan de klassieke litteratuur of aan den vrijheidszin der Germaansche stammen, maar alleen, in den weg der middelen, aan het onvergankelijk en eeuwig blijvend Woord van God, gelijk Jericho's muren zijn gevallen op het geklank der heilige bazuinen. Zoo men „d'onbandige piraten, Allengs herscheppen zag in kloeke zeesoldaten, Die Wet en Overheid eerbiedigen," naar het woord van onzen Ten Kate, 't was sinds, naar 's Prinsen verordening, op elk schip der Watergeuzen een predikant zich bevond, „om Gods