is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

del stelden: „de Preek"; alleen onze reeds bekende diaken Guiljam du Gardin schijnt, den 2isten daaropvolgende, zich niet gedragen te hebben naar het uitdrukkelijk bevel der Overheid: door den stroom des volks medegesleept werd de prediker op dien dag door hem ten poorte ingeleid. Neen, het zwaard des Geestes, dat behaagde hun!

Dat te leeren kennen en hanteeren, is de grootste zorg der Amsterdamsche helden. Wordt reeds drie dagen later het Woord Gods verkondigd in de Oude Kerk en neemt de kerkeraad reeds op 29 Juli een besluit, om eerstdaags een Franschen predikant als medelid te „ontbieden", ja den 6^n Van Wintermaand, om op Dinsdag daaraanvolgende de vroegbeurt in de Nieuwe Kerk te beginnen 68); zij gingen slechts voort op een weg die gansch niet nieuw voor hen was, wat zeg ik, dien zij zelve onder vele gevaren gebaand hadden.

Amsterdam had, toen het pas oprees uit zijne moerassen, de eerste proeve gehoord van de Evangelieprediking in de volkstaal uit den weisprekenden mond van den moedigen Geert Groete 69). Het waren Amsterdammers die de herbergen van Haarlem vulden, om, op den 2isten Juli 1566, tijdig bij de Hagepreek te Overveen te kunnen zijn; Amsterdammers die van de muren der stad, gesloten op verzoek van de Regeering hunner stad teneinde hen te weerhouden, afdaalden en over de grachten zwommen; Amsterdammers, met name onze vierde ouderling Rei nier Kant, uit wier mond de machtige burgermeesters dienzelfden Zaturdag het verbazende woord gehoord hadden: „De preek moet voortgang hebben, en door al de duivelen of derzelver logenachtige