is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reaal daartoe besloten, na een bidstond, op dien dag, verscholen tusschen de ruischende riethalmen van het IJ bij den Kadijk, gehouden te hebben onder de leiding van Jan Arentszoon, die vuriglijk maar fluisterend voorging. De wijd- en zijd beroemde, de zegenrijke Hagepreek in het midden van ons land is het werk van die Amsterdammers.

Neen, ze was „het werk des Heeren"! Door dat geloof kracht en moed bekomende om te beginnen en voort te zetten, vraagden zij niet aan menschenkinderen, zelfs niet aan hunne vorsten, of ze dat wel mochten doen. 't Was Zijn wil, en daarom hun recht en hun plicht.

„Niemand anders dan Christus is uw hoofd" — die lang verborgen waarheid, nu openlijk als 't ware uitgedrukt in eene sprekende daad, was bijna reeds een halve eeuw vroeger in heimelijke vergaderingen overdacht geworden. „Ende Christus beval sinen apostelen ende allen anderen discipulen ende menschen, die mede opten berch Thabor ghecomen waren, datsi alle menschen onverscheijdelijc dat heijlich euangelium ende die vertrostelicke woorden Christi zouden leeren.... Ende daerom so lieghen si valscelijck, die seggende zijn, dat wi allen menschen dat euangelium Christi ende dye woorden Gods niet en behoren te leeren, ende dat si dat niet en behoren te weten." Zulke woorden dorst Johannes Pelt, Gardiaan van het lateials raadhuis der Inkwisitie zoo hatelijke Minderbroederklooster, te schrijven en Doen Pietersoen, boekverkooper in den Engelenburg van de Kerk- (Warmoes-)straat te drukken, terwijl reeds uit de gerechtelijke sententie's sints den

3