is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelt en ziet vrijgemaakt van de verdoemenis der wet door Jezus Christus?"»6) — Is het dan niet alleszins verklaarbaar, dat de leus, die zoo bekoorlijk scheen, de leus van die dappere krijgsknechten in hun strijd tegen Spanje en Rome de aanleiding is geworden tot tweespalt, strijd, vijandschap tusschen Stad en Gemeente, Staat en Kerk ? Ieder in zijn kring en naar zijne bevoegheid doende voor de ware Religie wat ieder goed scheen naar den Woorde Gods, kon de verscheidenheid van meeningen en het verschil van opvatting niet uitblijven, en de machtigste hand vermocht in dezen eindelijk meer dan het krachtigste woord. Welbeschouwd ligt, in allen gevalle, de scheiding tusschen Kerkbestuur en Staatsmacht op den weg der gereformeerde confessie. Zoodra kerkelijke en wereldlijke machten als twee zelfstandige machten, en niet langer als twee armen van den éenen menschelijken opperpriester, beschouwd werden, en elke macht zich vrijelijk regelen mocht naar het Woord van God, bleef er geene andere eenheid mogelijk dan in het gemeenschappelijk ideaal en in den gemeenschappelijken levensgrond.

Doch hoe dit zij, zoowel door de kleingeestigste twisten als door de beste werken weet de Heer, die door den machtigsten koning evengoed als door de geringste onderdaan gehoorzaamd worde, zijn koninkrijk te doen komen. Doch al ware de verhouding nog treuriger geworden, dan zij geworden is, reden tot dankbaarheid voor de toenmalige zegepraal der gereformeerde beginselen bleef desniettemin in overvloed op te merken. „Beginselen kennen geene zedigheid. Het ligt in hunnen aard dat zij regeeren, en zij trachten volstandig hun