is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!) blz. 4. De Staten van Holland en Zeeland, in 1577, besloten om de Stad te dwingen tot gehoorzaamheid aan den Prins, werden door hem vermaand, dat hun zulks veelbloeds engelds kosten zou. Wagen aar, Amsterdam, bl. 357. Er schijnt in het getal benoodigde krijgers een nulletje te veel te staan.

2) blz. 4. Met de beroepenen samen tel ik er 311. Zie o. a. de Orde der Feest en Lijdensteksten van 1841, of de Naamlijst der Predikanten te Amsterdam, uitgegeven bij A. B. Saakes 1840.

3) blz. 5. Het bericht van deze gedenkwaardige acte luidt in het Kerkeraadsboek aldus:

In den jaer onses Heeren Jesu Christi 1578 den 24 Mey nae de wedercompste ut het ballingschap, ende God ons ut zyn sonderlynge ghenade, den opentlicke dyenst Gods, heeft vergunt te ghebruucken, buiten deser Stadte vryheyt hebben wy na christelicke ordeninghe een ghestalte der christelicke gemeente beginnen te stellen, verkyesende tot dyen eynde ouderlynghen ende diaconen, ende op dat hetzelffe bekwamelick soude gheschyeden, hebben wy de broederen der Gemeente doen versameien ten huuse onses broeders Jan Muerlyng, in de presentie Thomae Thylii, dienaer des goddelicken woorts tot Delft ende zyn na gemeene ghebeden ende aenroepynghe van de heylighe name Gods, eendrachteluk vercoren tot ouderlyngen ende diaconen dese ondergheschrevene persoonen, dewelcke nae drie Sondaeghsche ») uttroepynghen, in de gemeente zyn bevesticht, 'twelc gheschiet is in de minrebroers Kerck.

') In 't Rapport de la Cominission du doublé Consistoire au sujet de 1'établissement de la Réformation et de la fondation de 1'église Wallone 4 Amsterdam en 1578 wordt verondersteld dat de Kerkeraad bevestigd werd op denzelfden Zondag als waarop de 3de voorstelling plaats had, t. w. 8 Juni; mij dunkt dat de tekst onze opvatting eischt.