is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8) blz. 6. 25 April 1577.

9) blz. 6. Vgl. Wagenaar t. a. p. bl. 365, en ter Gouw: Nacht en Morgenrood bl. 227.

10) blz. 6. Tusschen 17 en 18 Aug. 1572: Wagenaar t. a. p. bl. 325.

") blz. 6. In het jaar 1577—-78, zoodat Amsterdam last genoeg had. Wagenaar t. a. p. bl. 358.

,2) blz. 6. Zie Arend, Geschiedenis des Vaderlands, 2de Deel, 6de Stuk, 228 v.v.; alwaar men ook het portret van Ruyck haver vindt; de aanslag had plaats den 23sten van November 1577.

13) blz. 7. Guiljam du Gard in.

M) blz. 7. Henryck van Marken.

15) blz. 7.Adriaan Cromhout,die namelijk als de oudste van jaren 't eerst beëedigd werd en daarna zijne Collega's den eed afnam; vgl. over deze handeling Ter Gouw t. a. p. bl. 249; de lijsten der eerste bewindvoerders vindt men o. a. bij Wagen aar, t. a. p., bl. 389.

16) blz. 8. Voor deze opmerking behoeven wij ons niet op eenigen auteur te beroepen.

17) blz. 8. In 1567; later toegelaten, doch den Roomschen de oefening van barmhartigheid „zeer kwalijk" geduid; vgl. W a g e n a a r t. a. p. bl. 305.

18) blz. 9. Vgl. Wagen aar t. a. p. bl. 285.

") blz. 9. De drie predikanten waren: Pieter Gabriel de Vlaming, gewezen monnik, na zijne vlucht uit Antwerpen met zijne kinderlooze vrouw naar deze streken gekomen, woonde in de Engelsche steeg, en onderwees daar in 't geheim uit den Ileid. Catechismus; JanArentszoon de Mandemaker van Alkmaar, wel bekend, en N i c olaas Scheltus, gewezen pastoor van S t. Maarten bij de Zype in Noord-Holland.

2") blz. 9. Versta daaronder ook schuitevoerders, letterzetters, den arbeidenden stand in 't algemeen.