is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eenigen anderen godsdienst, dan den ouden RoomschKatholieken; ook werd den afgedankten stadssoldaten en den burgers het dragen van eenig geweer verboden. In allen deele moest dus de burgerij weerloos gemaakt worden, als eene kudde schapen ter slachting bestemd en veroordeeld om zich als schapen te laten afmaken.

36) blz. 9. Den isten Dec. 1567 schreven de Burgemeesters aan de Staten van Holland: dat niet alleen alle toevoer van levensmiddelen afgesneden was, maar dat zelfs door de staatsche soldaten „vier en twintig koeyen uit den stal van het Leprozenhuis weggehaald waren en anderhalf last koren van de molens buiten de stad." Zie over dit punt Ter Gouw, t. a. p. Tiende Hoofdstuk.

27) blz. 10. Dezelfde t. a. p. bl. 213.

28) blz. 10. Van algemeene bekendheid is 't, hoe de Geuzen na de verrassing en het behoud van den Briel, ondanks den vreeselijken oorlog, door Gods zegen in tijdelijke zaken „prospereerden."

29) blz. 10. De satisfactie werd 20 Febr. afgekondigd, en terstond daarop brak, nadat de gijzelaars uitgeleverd waren, het leger der Staten op, en werd de stad opengesteld voor de opkomende Geuzen. Bij 't vorige eeuwfeest werd een zilveren gedenkpenning geslagen, waarvan men de beschrijving lezen kan bij M e ij e r, t. a. p. bl. 83, en in Gedenkteken, opgericht ter herdenking van het tweemaal honderd jarig tijdgewricht, en jubelfeest der Reformatie enz. door Joachimus Mobachius, rustend Leeraar te 's Hertogenbosch, Amsterdam, bij Hendrik Vieroot en van ^ e s e 1 en Verlens, 1771, bl. 96. Het devies luidt: „Tandem la bore partum, 5 Febr. 1578; Vetus Icon Abit; Curia Nova Venit; 28 Mai 1578. Wijst de laatste datum aan, dat op dien dag de Oude Kerk gereinigd werd tengevolge