is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de omwending die plaats gehad had ? — Bij die gelegenheid kwam ook nog een boekje uit bij Petrus Conradi alhier, getit.: de Hervorming van Amsterdam, dat alleen ter kennismaking met den toen heerschenden geest eenige opmerkzaamheid verdient; ook het boekje van Mobachius is tamelijk onbeduidend.

30) Zie 3). blz. s.

31) blz. ii. Daaromtrent verdient ter Gouw t. a. p., Aant. 308, tegenover Wagenaar geraadpleegd.

32) blz. 11. Dit zou geschied zijn, indien de plannen van Don Jan en zijner Amsterdamsche aanhangers gelukt waren; 't Eeuwig Edict,van dien Landvoogd, 17 Febr. 1577 te Brussel afgekondigd, waarbij de Roomsche Godsdienst in en over alles zou heerschen, werd onmiddellijk met martelaarsbloed ingewijd. Een burger van Mechelen, Pieter Panis, had eene preek bijgewoond, en werd, ondanks de smeekbeden van vrienden en de tusschenkomst van den Prins, om die reden, den ioden Juni aldaar in 't openbaar onthoofd. Don Jan had o. a. geboden „ernstig op alle Ketters acht te geven, die zich aan oproer, wanorde, ergernis, of woorden mochten schuldig maken, welke tot besmetting en verleiding der zielen strekten, en op hen de straf toe te passen, op het krenken en hinderen der algemeene welvaart gesteld." Arend, t. a. p., bl. 157 w.

3S) blz. 11. Zinspeling op het verhaal dat van wege Amsterdam een wagen vol stroppen ten behoeve van den Spaanschen Bevelhebber, die Haarlem uitmoordde, verzonden werd.

In de Vermaninghe tot de Christelijke Overheid worden de vijanden van de Gereformeerde Christelijke Religie onderscheiden in twee soorten: de eerste is vijandig, omdat zij hardnekkig en blind vasthoudt aan het van de vaderen overgeleverd geloof; de tweede, omdat zij afkeerig is uit zondeliefde van de gestrenge zedeleer der Reformatie. Beide soorten waren te Amsterdam in broederlijk verbond.