is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beginsel der wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christ, den mensch der zonde, den zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd is, of als God geëerd wordt, alzoo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertoonende, dat hij God is; denwelken de Heere verdoen zal door den Geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst! (2 Thess. 2 : 3-12.)

Een geheel andere wijsheid, een gansch andere wetenschap is het, van welke de Heilige Schrift, en bijzonder het Spreukenboek, gewaagt: de wijsheid en de wetenschap van Salomo.

Salomo begon met van den Heere God wijsheid en wetenschap te begeeren. Dat is: hij begon met de erkenning van den val, van het gemis, van de onmogelijkheid, om uit eigen vermogen of door de macht van eenig schepsel den rechten weg voor zich en zijn volk te vinden en het einddoel te bereiken. Dit is de ware wijsbegeerte: »Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat Hij ze van God begeere."

Deze wijsbegeerte begint ook met de erkenning van de bijzondere genade, van de bijzondere openbaring, door welke de Heere weer wijsheid kan en wil geven en geeft, en de paden der wetenschap weer ontsluit, door zichzelven, zijn raad, zijn doel, zijne wegen, zijne werken te doen kennen.

Gods wijsheid zoekt niet de schepping; Gods doel ligt hooger dan de schepping: Hij bedoelt de verheerlijking van zijn eigen Wezen, hetwelk alleen waarachtig is ; en daarin en daarmeê en daartoe de eeuwige zaligheid van zijn volk, hetwelk Hij van eeuwigheid gekend heeft. Dat volk in te dragen voor zijn aangezicht is het b ij z o n d e r e werk van zijne wijsheid ; en al wat daarop betrekking heeft, is het b ij z o n d e r e voorwerp van zijne wetenschap. Het andere kent Hij in zekeren zin niet en heeft Hij nooit gekend. (Ps< 1:6; Matth. 7: 23; Eom. 8 : 29.)

Daarom is de mededeeling en de openbaring der wijsheid Gods in de schepping ook niet de hoogste mededeeling en