is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beginsel der wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de roede, de bestraffing, het slot op den mond, het einde van alle tegenspraak.

De wijsheid is de aanneming der tucht; zij is daardoor geloof, beantwoording aan den eisch: » Vertrouw op den Heere met uw gansche hart en steun op uw verstand niet." Zoo wordt dan door deze wijsheid, door dit geloof, de mensch weer onder de wijsheid Gods gebracht, aan de wijsheid Gods gebonden, door de wijsheid Gods in het verbond der genade uitwendig en inwendig verlicht, om nu, zelf uit die wijsheid Gods geboren, door en uit die wijsheid te leven, met haar in bewustheid mede te leven en te wandelen in hare paden. De mensch zoekt nu en vindt den weg naar zijn eigen taak, nu hij het doel aller dingen en daarmeê hun beginsel gevonden heeft. Hij gaat uit, om Gods wegen en werken t e kennen en te dienen. Al Gods wegen en werken. Niet slechts in het rijk der genade, maar ook in het rijk der natuur. Maar alleen naar de eenige zuivere waardij en den regel, dien God in den Christus voor Adams zaad, in de nieuwe schepping voor de eerste schepping, in de toekomende dingen voor de tegenwoordige gesteld heeft en in zijn Woord heeft bekend gemaakt. Daarom is deze wijsheid, deze aanneming der tucht, deze vreeze des Heeren, dit geloof, het ware beginsel der wetenschap.

»In uw licht, Heere! zien wij het licht." De God der genade, de God des verbonds, de God des Woords, is de Schepper van hemel en aarde. De wijsheid, die den nieuwen hemel en de nieuwe aarde brengt, heeft daartoe ook den tegen woordigen hemel en de tegenwoordige aarde toebereid en kan alleen dezen hemel en deze aarde doen kennen, doorgronden, verstaan. De vreeze des Heeren moet daarom het pad ontsluiten en de wortel, het beginsel, zijn voor alle wetenschap. Zij moet niet slechts in den weg van volkomen onderwerping, in den weg der tucht, de Schrift openen, om door de bijzondere openbaring God te doen kennen en zijn volmaakten wil; om het licht over Gods Kerk te doen opgaan; om des