is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben en er zich offers voor getroosten? Nu wordt voor alle rangen en standen het godsdienstonderwijs öf gebrekkig gegeven, of onvolledig ontvangen. Liggen de nadeelige gevolgen voor den bloei der kerk niet voor de hand?

Doch ik wil de belangen van het kerkelijk leven laten rusten. Het godsdienst-onderwijs mag geen dienaar wezen. Ook afgescheiden van de kerk heeft het reden van bestaan. Een groot deel van zijn waarde ontleent het aan de omstandigheid, dat het een middel tot karaktervorming wezen kan.

Zoolang het niet zeker is, dat de lagere school, die met het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden allereerst de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen beoogt, ook den kortsten weg inslaat om hen op te leiden „tot alle christelijke en maatschappelijke deugden," zal het wenschelijk zijn, dat godsdienst-onderwijs het ontbrekende trachte aan te vullen.

Aan leesboekjes „voor de volksschool" ontbreekt het niet. Ook zijn ze vol bestanddeelen met opvoedende kracht. Maar leeslessen en zedelessen is niet hetzelfde. Verstandsontwikkeling en karaktervorming zijn twee. Is het zoo zeker, dat de kinderen, die de school verlaten nadat zij lezen geleerd hebben, ook in staat zijn nauwkeurig te onderscheiden tusschen goed en kwaad, dat hun sluimerend geweten behoorlijk gewekt is? En zoo niet, zal de opvoeding in huis bij machte