is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c.

A1GEIEEI MIEIMffllIS,

ten gebruike bij het Middelbaar Godsdienst-onderwijs

DOOR

Dr. H. U. MEIJBOOM,

Predikant te Veendara.

Prijs ƒ 1,00.

VOORBERICHT.

De titel van dit boekje wordt door zijn inhoud misschien weinig gerechtvaardigd. Godsdienstgeschiedenis zou zijn: geschiedenis van het historisch verloop en den ontwikkelingsgang der godsdiensten met het oog op onderling verband en chronologische volgorde. Voor middelbaar godsdienstonderwijs intusschen zijn aan de behandeling van zoodanige geschiedenis vooralsnog te veel bezwaren verbonden. Daarentegen is de invoering van den naam ,,algemeene godsdienstgeschiedenis'''' voor dat onderwijs wellicht gewenscht.

De verdeeling der godsdiensten, in dit werkje aangenomen, heeft meer practische dan wetenschappelijke waarde. Op verschillende wijzen heeft men een rangschikking beproefd. Eduard Baltzer1 onderscheidt Religionen des agyptisch-klassischen Alterthums; Religionen rein asiatischen Ursprungs, en Religionsformen, welche aus der Mischung der arischen und agyptischen Cultur hervorgegangen. Johannes Scherr2 noemt die Religion als roher Naturalismus van natuurvolken en amerikaansche cultuur-staten Uebergansstufe zur religiösen Systematik, waarop hij die Religion als system der Ost-Asiaten laat volgen. Zijn hceede deel schetst de godsdiensten van Egyptenaren, WestAsiaten, Grieken en Romeinen, Kelten, Slaven en Germanen. Christendom en Islam, vullen een derde deel. Otto Pfleiderer3 stelt tegenover het monotheïsme de heidensche godsdiensten, in natuurdienst, cultuurgodsdienst en bovennatuurdienst verdeeld. Max Müller 4 wenscht de godsdiensten als de talen in turanische, semitische en arische te onderscheiden. Rudolf Seydels bespreekt achtereenvolgens die Religionen der Wildheit und Ilalbwildheit; die vor-buddhistischen Religionen China's und Japans;