Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die arische Urzeit; den indischen Brahmanismus: Buddhismus und Parsismus; semitischen Volleer; Europaischen Ariër, und Christenthum. Ds. Knappert6 brengt na elkander Fetis-dienaars Chmeezen, Lgyptenaren, Indiërs, Perzen, Grieken en Romeinen west- en noord-Europeërs, en Semieten ter sprake. Prof. iiele' gaat van de egyptische en assyrisch-babylonische godsdiensten tot die der West-Semieten en der Aryers over om daarna Chineezen, Amerikanen, Maleiers en Negers te behandelen; of maakt tusschen animistische, mythologische icets- en wereldgodsdiensten onderscheid. De hier gevolgde verdeelinq heeft ten doel voor leerlingen, die van historie en aardrijkskundeeenige kennis bezitten, het overzicht over de voornaamste godsdiensten gemakkelijk te maken, en docenten aanleidinq te geven om de verschillende bestanddeelen van het godsdienstig leven te bespreken. De gelegenheid tot andere rangschikking bij net ondemvijs blijft daarenboven geopend.

De behandeling der stof is ingericht met het oog op catechisanten. Tegen overlading van het geheugen door veelheid van namen is zorgvuldig gewaakt. Naar volledigheid is niet m de eerste plaats gestreefd. Vit de rijke stof is zooveel mogelijk datgene gekozen, ivat het meest geschikt scheen voor het bijzonder doel. Zoo is in het 2de hoofdstuk meer op de natuurlijke dan op de zedelijke beteekenis der goden qelet om vooral te doen uitkomen, op welke wijze de verbeelding op het gebied van den natuurdienst werkzaam is. Desgelijks valt in het 3 meer de nadruk op de wijsbegeerte dan op de zedeleer der Chineezen, meer op de bespiegeling dan op de zelfverzaking der Buddhisten, meer op het perzisch dan op het oorspronkelijk Mohammedanisme. Daar de godsdienst van Israël en het Christendomin andere lessen uitvoeriger plegen behandeld te worden, is tn het 4 c hoofdstuk het laatste slechts vluchtig aangeroerd van het eerste slechts het Mozaïswie besproken.

Het geheel is meer tot handleiding dan tot leesboek bestemd. Daarom is het zooveel mogelijk in beknopten en toch leesbaren stijl geschreven. Bij de behandeling kan tot veraangenaming van het onderwijs van Brockhaus' Bilder-Atlas van Gravenweert's Homerus, Vondel's Ovidius, Longfollow'a Hiawatha en der gelijken gebruik gemaakt worden. In de noten worden ze aangehaald. Over H algemeen is bij de keus der bijzonderheden ter uitbreiding van den tekst het bijzonder doel in het oog gehouden.

Hier voegt nog een woord van dank aan Prof. Tiele voor keuring inlicUin9en m voor het votum ziJner betrekkelijke goed-

II. u. si.

Sluiten