Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigenis van Groen yan Pkinsteker, als hij zegt van de Vereenigde Nederlanden: „Verdraagzaamheid was er als in geen ander land, scherp afstekend bij de vervolgzucht der Roomsche kerk"; waarbij door hem op Remonstranten, Joden en Roomschgezinden gewezen wordt, in een tijd toen de Geloofsbelijdenis met de bedoelde zinsnede is aangenomen. Handboek der Geschiedenis van het \ aderland, blz. 57 enz.

Maar het is thans, denk ik, duidelijk en onwedersprekelijk bewezen, dat deze zinsnede volkomen met Gods Woord overeenkomt, en dat zij daarom terecht door de Gereformeerde Kerk van alle tijden en door alle uitnemende godgeleerden steeds erkend, goedgekeurd en voorgestaan is. Van U verwacht ik daarom de openlijke verklaring, dat in plaats van haar te bestrijden, een ieder er op behoort aan te dringen, dat zij weder in eere komt. Geve de Heere dat de waarheid ook in dit opzicht recht verstaan worde, en ingang vinde bij de overheden en het volk van Nederland! Dan mogen wij Gods zegen, dan mogen wij nog eene schoone toekomst verwachten. „Die mij eeren", heeft de Heere gezegd, „zal Ik eeren, maar die mij versmaden zullen ligt geacht worden." 1 Samuel 2:30&.

Met ware hoogachting,

De uwe in den Heere,

S. VAN YELZEN.

Sluiten