is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudig verhaal, bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer, dochter van den eerw. heer W. Vermeer, voorganger bij de Chr. Geref. Gem. te Zeist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot tweemaal toe heb ik het gehoord, de Heere zij de sterke en krachtige." En toen kwam er doorstraling, en zij sloeh hare ontvleeschde handen tegen elkaar en riep: Nu is de hoop van mij ook uit God en zij begon te zingen Psalm 130 vers 4:

Hoopt op den Heer gij vromen Is Israël in nood Er zal verlossing komen Zijn goedheid is zeer groot, Hij maakt op hun gebeden Gansch Israël eens vrij, Van ongerechtigheden Zoo doe Hij ook aan mij.

Vader en moeder roep nu het volk en ik zal hun vertellen wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Een oud vriend kwam onderwijl bij haar en zij vertelde hem wat er gebeurd was, en die oude vriend stond weenende en blijde voor haar bed en zei: „O Kiek, gij groote lijderes gij zult niet de geringste plaats in den hemel hebben, mijn kleine Zuster God zal het met u zoo wel maken." En zei antwoordde: „o Boosma, het is nog wat grooter dat de Heere dit ook zegt aan u en mijn vader en moeder. U zoudt mij zulks gunnen omdat ik zooveel lijden moet en gij mij lief hebt en mijn '