is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles in allen. Ja, niet slechts in Gods Woord, maar ook in de natuur vinden wij deze tegenstelling van boven en van beneden, van het hemelsche en van het aardsche. Het zijn de twee elementen waarop al het leven dezer aarde berust. Zoo is het in den mensch: naar boven streeft het hoofd, de zetel der gedachten, terwijl de benedenste helft van het lichaam ook tot lagere en meer aardsche doeleinden dient. En berust het onderscheid tusschen mensch en dier niet evenzoo op dit boven en beneden ? De gansche mensch streeft, rechtopgaande naar boven en raakt de aarde slechts met de voeten aan, terwijl het dier, hoe minder ontwikkeld het is, des te meer eene horizontale richting des lichaains heeft en met het hoofd naar beneden ziet. En de boom en de plant die met stam en loof naar boven streven, staan met hunne wortelen toch diep in de aarde vastgehecht.

„In den beginne schiep God den hemel en de aarde" — als eene rots van graniet staat dit majestueuse woord, eenvoudig en groot, aan den ingang der Schrift en van de geschiedenis der menschheid. En nu, nu deze grond is gelegd, wendt de bijbel zich in 't bijzonder naar deze aarde. Hij spreekt, omdat hij 't te doen heeft met aardbewoners, ons toe in aardsche en menschelijke taal; hij spreekt evenals wij van de zon, dat ze opgaat en ondergaat, hoewel in werkelijkheid niet de zon, maar de aarde zich beweegt. Wanneer God niet tot onze menschelijke taal en voorstelling afdaalde, wanneer Hij niet menschelijk, maar absoluut waar en goddelijk wilde spreken, zoo zou zijne taal zulk eene hooge vlucht