is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dikken rook en groote vlammen zijn omsluierd geweest, — een voorbeeld hoe zij eenmaal met al wat er op is, in 'tvuur zal vergaan. Ja, eene schoone en machtige schepping Gods zijn de bergen. De Psalmen worden nooit moede hun heerlijkheid te bezingen. En God zelf heeft hunne toppen geheiligd, die bergtoppen, die, trotsch en stout, in een blinkenden mantel van eeuwige sneeuw, in de reine lucht zich ver boven het vaak kleinzielige en nietige werken der menschenkinderen verheffen. Op eenen berg moest Abraham zijnen zoon offeren; op eenen berg, den majestueusen top \an graniet van den Sinaï, daalde God neder toen Hij zijn volk de wetten gaf; op eenen berg mocht Mozes sterven en door God begraven worden. Op een berg riep Elia Israël bijeen en liet vuur van den hemel dalen. Op een berg hield Christus zijne eerste prediking, trok Hij zich terug 0111 te bidden, werd Hij voor zijne jongeren verheerlijkt, voer Hij op ten hemel en zal Hij ook eenmaal treden bij zijne wederkomst. (Zach. 14 : 4.)

En wat zullen eens de eeuwige bergen zijn in het paradijs en op de nieuwe aarde, die bergen tot welke David reeds zijne oogen ophief en waarvan zijne hulpe kwam !