is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten groeien op eene andere plaats, en geen enkel dier kan hem dit nadoen. Evenzoo kan de mensch niet slechts een dier dooden, maar het ook opkweeken, temmen en africhten ; en indien de mensch, instee van de schepselen als zijne slaven te behandelen, ze regeerde en verzorgde gelijk een goed koning betaamt, zoo zou hij reeds menige pijnlijke klacht van het zuchtend creatuur hebben gestild. Zoo is voorts ook de mensch het eenige schepsel 't welk macht heeft over het vuur, het element van Gods toorn, 't Schijnt weliswaar dat sommige kunstwerken der dieren, b.v. de bouwkunst des bevers, meer verstand vereischen, dan b.v. dat de mensch in de vroegste tijden vuur te leggen op een boom, die door den bliksem was in vlam gezet, — maar toch is geen enkel dier, ook de aap niet, op zulk eene gedachte gekomen.

Meer nog dan door deze heerschappij over de natuur wordt echter dit beeld Gods uit de vermogens van den menschelijken geest openbaar. Wat toch is der menschen kunst en wetenschap, het oorlog voeren en rijken stichten, het steden bouwen en wetten maken, anders dan eene voortdurende openbaring eener onsterflijke ziel, die geen rust vinden kan vóór ze rust in den eeuwigen, oneindigen God ? W aarom is de mensch er niet mede tevreden zich gelijk een os uit de krib te verzadigen ? Omdat hij Gods beeld is. Een gedeelte van dit beeld is ons geweten. Gelijk God geen kwaad gedoogt, zoo ook die goddelijke sprank in den mensch, die onverbiddelijk zijn denken, spreken en handelen richt en straft. Hoe dikwijls reeds heeft zich een moor-