is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denaar na tien of twintig jaren vrijwillig aan liet gerecht overgeleverd en om straf gevraagd, opdat toch die vreeselijke onzichtbare rechter zou zwijgen. Zoo wentelt zicii ook de rijke man, die zijn vermogen door bedrieglijke kunstgrepen gewonnen heeft, op zijn legerstede om en om en peinst over nieuwe speculaties, opdat hij toch maar dat zachte stemmetje daarbinnen niet hooren zou, dat onophoudelijk fluistert in den stillen nacht: „Ge zijt een dief."

Denk hier ook eens aan uw geheugen. Welk eene macht over ruimte en tijd is daarin gelegen. Iets van Gods alomtegenwoordigheid. Nadat golven van vreugde en smart over de ziel zijn heengegaan, nadat ze ontelbare dingen heeft beleefd, gedacht en gedaan, misschien een geheel menschenleven lang, — heeft ze toch nog de macht uit den oceaan van het verleden het schijnbaar reeds lang verlorene weer te voorschijn te roepen. De tachtigjarige grijsaard ziet nog de kamer, waarin hij als kind heeft gespeeld, en hoort nog de stem zijner gestorvene moeder. Dit is eene geweldige macht van de menschelijke ziel; en volgens vele waarnemingen die men bij kranken, waanzinnigen en stervenden heeft gedaan, is deze macht veel grooter, dan wij ze ons gewoonlijk voorstellen. Ja, men moet eigenlijk aannemen, dat de ziel in 't geheel niets vergeet, alleen wordt van tijd tot tijd het doorleefde door andere ervaringen om zoo te zeggen toegedekt. Eens echter zal elk woord en elke daad, ja elke gedachte uit de diepten der ziel te voorschijn treden, om geoordeeld te worden.