Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijner handen laat Hij niet varen, maar zal het voleindigen tot op den dag van Jezus Christus. Wone Christus dan door het geloof in uwe harten; dan zult gij in de liefde geworteld en gegrond worden, en ten volle begrijpen, met alle heiligen , welke de breedte , en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, en vervuld worden met al de volheid Gods. Efez. 3 : 17—20.

De God nu des vredes, die den grooten Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de dooden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmake u in alle goed iverk, opdat gij Zijnen wil moogt doen; werkende in u hetgeen voor Ilem welbehagelijk is, door Jezus Christus; denwelken zij de heerlijkheid m alle eeuiuigheid. Amen.

Voorwaarts dan! in 's Heeren kracht,

Onder smaad en kruis!

Wie op Jezus' bijstand wacht,

Haalt Hij eenmaal thuis.

Wie in God zijn sterkte heeft,

Gansch ontbloot van kracht,

Enkel door gelooven leeft,

Strijdend, biddend, wacht.

Sluiten