is toegevoegd aan uw favorieten.

IJzer en leem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet in alle op gelijke wijze. Huisgezin en Staat zijn namelijk physisch-gebondene, School en Kerk daarentegen vrije geestelijke corporatiën. In het Huisgezin zit ge in, en niemand kan het feit dat ge uit die moeder en dien vader geboren zijt, ongedaan maken; en zoo ook in ons Land moeten we allen saam wonen, want een Staat in den Staat kan niet bestaan. Maar niet alzoo is het in School en Kerk. Tot een School behoor ik door geestesrichting en vrije aansluiting, zoodat ik noch eenigen noodzakelijken band verbreek, noch mij te verplaatsen heb, zoo ik een vroeger geliefde school vaarwel zeg en een andere opzoek of sticht. En al staat het met een Kerk anders, omdat men in de Kerk meest geboren word, toch is de Kerk in het zichtbare een saamvergadering, noch van alle liuisgenooten, noch van alle landslieden, maar zeer bepaaldelijk van belijders, zoodat verschil over het belijden ten leste wel terdege tot breuke met het kerkverband nopen moet.

Hieruit nu volgt voor het gezag, voor de gevestigde orde en voor de eenheid, dat in Huisgezin en Staat allen saamhooren die er in zijn, en, tenzij er iets tegen Gods Woord geboden wierd, al wie er in is, het hoofd des Gezins of het hoofd van den Staat heeft te volgen. Vandaar dat de vader in zijn Gezin en de koning in den Staat recht van gebieden hebben, en breuke met deze van God gestelde machten, alleen dan kan, maar dan ook moet, als er rechtstreeksch conflict ontstaat tusschen hetgeen de gehoorzaamheid aan den oorspronkelijken Koning daarboven, en de gehoorzaamheid aan den aangestelden, en dus aan God ondergeschikten koning op aarde, eischt. Weshalve dan ook alle muiterij of revolutie, die, niet om Gods wil, maar uit vermetelheid, in Gezin of Staat aan de gestelde machten eere en onderwerping weigert, van God gevloekt is en in den Naam des Heeren dient weerstaan.

Maar ditzelfde gaat volstrekt niet door, zoomin in de School der wetenschap als in de Kerk van Christus.

Niet in de School, overmits men tot geen school behoort dan door zijn eigen keuze, en in de school de souvereiniteit des Heeren niet anders dan rechtstreeks wordt uitgeoefend, door den drang der logica, door den zin voor waarheid, en door den ernst der consciëntie. Koningen bestaan er in het rijk der wetenschap slechts overdrachtelijk. Een juk mag in de school der wetenschap aan niemaud worden opgelegd. En te scheiden van historische instellingen en te breken