is toegevoegd aan uw favorieten.

IJzer en leem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de aangematigde autoriteit van zondige menschen en hun muitend woord komt te staan, dan zeg ik, en ik zou mijn vaderen schandvlekken, zoo het anders over mijn lippen kwam , dan zeg ik, dat saamblijven zonde zou wezen en breuke eisch is van Gods recht.

Of, 0111 concreet te spreken, als de Synode van haar aangematigden titel, als bezat zij de hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht, ten behoeve van Koning Jezus, geen afstand wil doen, en principiëel blijft weigeren, om het koninklijk gezag van Gods Woord als wet der kerke te erkennen, dan zal het plicht der kerken zijn, om aan deze revolutie een einde te maken, door, gelijk onze vaderen de kerken van onder den paus liebben uitgebracht, zoo ook thans diezelfde kerken weer uit te brengen van onder deze tyranne. Zoo zouden trouwe zonen, hun vader opsluiten als hij krankzinnig was geworden; zoo hebben onze Van Hogendorps en Van Stirums den tyran uitgeworpen, die op het hartebloed van ons volk teerde; en zoo zal ook dit nog niet geheel ontaard geslacht deze ingedrongen machthebberesse, tenzij ze zwichte, van ons kerkelijk erf te verjagen weten, niet uit revolutiezucht, maar juist opdat de ergerlijke muiterij, die nu reeds jaren aanhield, ten leste worde gestuit.

Ziedaar dan aan het gebiedend Beginsel u de noodzakelijke Conditiën toegevoegd! Of, laat mij liever zeggen, u nogmaals diezelfde denkwijze, datzelfde stelsel uiteengezet, dat op grond van Gods Woord, onveranderlijk door onze vaderen is gehuldigd, en waarnaar zij, toen hun ure sloeg, ook wisten te handelen. Hetzelfde stelsel, dat ge door Luther en Zwingli, door Calvijn en Beza, door Marnix en Datheen, en voorts in de geschriften van al onze geloovige en vrome godgeleerden, juristen en practizijns kunt bepleit vinden. Het stelsel waaraan ons vaderland zijn glorie, Engeland zijn bloei, Amerika zijn vrijmaking dankt. Het systema waaraan het Protestantisme zijn oorsprong, het gereformeerde wezen zijn snijdend karakter, het Puritanisme zijn godzaligheid en ons Calvinisme zijn onweerstaanbare veerkracht ontleende. Of wilt ge diezelfde beginselen, die thans ten onzent als de antirevolutionaire bekend staan; waarvoor Groen van Prinsterer het kostelijk zaad heeft uitgestrooid; waarnaar Kohlbrügge te Elberfeld handelen dorst; en die, na Groens verscheiden, door