is toegevoegd aan uw favorieten.

IJzer en leem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen grijzen Elout nog vaak met zoo frisschen dauw zyn besproeid.

En aan die beginselen heeft nu ook onze Vrije Universiteit haar ontstaan te danken. Niet alsof ze rechtstreeks op den Staat, of onmiddellijk op de kerken zou pogen in te werken. Dit is van hare roeping niet. Daar heeft ze af te blijven. Ze is en blijve School. Maar wel is het haar roeping, en daarvan kwijt ze zich dan ook, om én op godgeleerd én op rechtsgeleerd, ja op elk gebied, den eisch van dit eenig goede systema weer met klem van redenen aan te dringen, en aldus tegenover de Revolutionaire, de Roomsche, de Legitimistische en de Pantheïstische invloeden, die thans in Kerk en Staat naar den boventoon" dingen, de eere van onze Protestantsche, meer bijzonder van onze Gereformeerde herkomst, op wetenschappelijke wijs te bepleiten.

Daarom verbergen we dit systema dan ook niet schuchterlijk, noch houden we de kleuren van dit beginsel om den stok gerold, maar stellen er onze eere in, om in de stad der Mauritsen en in dit kerkgebouw der Hugenoten, beslist en openlijk voor datzelfde levensbeginsel uit te komen, waarin eens der Hugenoten sterkte lag en dat, toen Maurits ter Kloosterkerke opging, door een Oranje tegenover de Barnevelts is geëerd.

En waarlijk, M. H., tegenover de vier invloeden, die ik wraakte, is deze klem van redenen, waarmede onze Vrije Universiteit ze onschadelijk poogt te maken, gansch niet overtollig, want elk van deze vier, d. i. te zeggen van deze Revolutionaire, Roomsche, Legitimistische en Pantheïstische invloeden moet op de algebeele vernietiging van het Protestantisme, vooral van het Gereformeerde beginsel, ook hier te lande, uitloopen.

Gunt mij dit van elk dezer vier u in korte saamvatting aan te toonen.

Van den Revolutionairen invloed spreek ik eerst. Want wat beoogt die invloed ? Doelt hij er op, om altoos de gevestigde orde om te keeren ? In het allerminst niet. Dat bedoelt de Revolutie, ja, zoolang en zoo dikwijls ze in Kerk of Staat een orde van zaken gevestigd vindt naar Gods wil. Want dit juist gedoogt, dit duldt ze niet, en zóó