is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwige en onbetwistbare Erfgenaam aan de andere zijde, als volgt: Dat de Heere Jezus Christus, er in bewilligd en er Zich toe verplicht heeft Borg te worden en de geheele wet te vervullen; dat Hij zal lijden en zal worden een Offerande voor de zonde en dat Hij de Leidsman zal zijn van al de kinderen Gods en ze zal volmaken in alle goed woord en werk; dat zij uit Zijne volheid allen zullen ontvangen Genade voor Genade en dat Hij ze ook zal presenteeren in den Hemel, mannen, vrouwen en kinderen en niemand van hen zal verliezen; dat Hij ze zal opwekken ten uitersten dage en met hen zal verschijnen voor het aangezicht Gods.

Daarvoor, aan de andere zijde, de heerlijke Heere van hemel en aarde, verbindt en verplicht Zichzelven aan Christus, om al de uitverkorenen in de wereld te zenden en ze allen aan Christus te geven; ook om Hem te geven een lichaam, vleesch van hun vleesch en been van hun gebeente en om Christus te schragen in alles wat Hij zal ondernemen in dat werk en Hem bij de hand te houden.

Daarom, laat ook de Heilige Geest, Die aan Ons gelijk is, uitgaan in de wereld, opdat Hij Deelgenoot zij in dit groote werk en ook in de glorie van dit hooge en edele verdrag; laat Hem verlichten het verstand van al dezen, die wij uit de wereld verkoren hebben, in de Kennis van Onzen Naam om ze te overtuigen van hun verloren staat en ze te overreden en te bekwamen om dit aanbod van Souvereine liefde te aanvaarden; om ze te ondersteunen en te troosten in al hun verzoekingen en verdrukkingen, bizonder in die, welke zij moeten ondergaan om Onzentwille; en ze te heiligen, beide in lichaam en ziel opdat zij bekwaam gemaakt worden, Ons te dienen en bij Ons te wonen en te zingen de lof van de rijkdom