is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholiek was geworden. Hij toonde spoedig, welk een diepe haat hij voedde tegen Lord Lorn en besloot om dezen, indien mogelijk, te onterven. Karei evenwel verkoos den zoon boven den vader en beval den ouden Graaf, onmiddellijk de goederen en de macht van het huis van Argyle aan zijnen zoon over te dragen, terwijl hij aan den vader een inkomen uit de goederen liet. Hierin stemde de oude Graaf, na veel tegenstand toe, doch niet van harte.

„Ik onderwerp mij om den Koning genoegen te doen, ofschoon ik geloof hard behandeld te zijn", zeide hij tot den Koning. Daarop wendde hij zich tot Lord Lorn en zeide: „Ik heb er u aan te herinneren, hoe ontrouw gij in uw gedrag jegens mij zijt geweest; maar houd altijd in gedachten hoe milddadig de koning voor u is geweest, hoewel ik zeker weet dat gij het vergeten zult". Hij boog voor den koning, doch zijn toorn deed hem zich nogmaals tot den vorst richten.

„Sire, ik ken dezen jongen man, beter dan gij. Gij hebt mij vernederd om hem te verhoogen. Ik betwijfel of gij lang genoeg zult leven om tot berouw te komen over deze daad. Hij is een man van kracht, list en valschheid en kan niemand liefhebben; indien hij gelegenheid krijgt, u kwaad te doen, dan zal hij het niet nalaten". Welk een bitterheid uit den mond van een vader.

Wat van hem en van zijne uitmuntende huisvrouw Margaret, dochter van den Graaf van Morton, bekend is, toont hoe weinig de vader den zoon kende. Het was de gewoonte van den zoon om 's morgens te vijf ure op te staan en in de eenzaamheid te verkeeren tot acht ure en behalve de huisgodsdienst en het eenzaam gebed 's morgens en 's avonds, bad hij gewoonlijk met zijne vrouw op

G. en H. 5