is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dapper te verdedigen. Daarom, laat ieder gewaarschuwd zijn voor het gevaar, waarin hij zich waagt; en meer bijzonder, gij spionnen, die door uw moedwillig verraad ons poogt over te leveren in de handen onzer vijanden, opdat ons bloed zal worden vergoten, gij zijt gewaarschuwd. Onzondige noodzakelijkheid van zelfverdediging, gepaard met een heilige ijver voor Gods Heerschappij in ons land en ter onderdrukking van de goddeloosheid, zal ons bewegen u niet ongestraft te laten gaan. Houdt in gedachtenis, dat al wat in gevaar is, niet is verloren en dat al wat uitgesteld wordt, niet is vergeven".

De opkomst van de Covenanters, onder leiding van Renwick, vervulde het Gouvernement met ontsteltenis. Hij scheen in alle deelen van Schotland tegelijk te zijn, zoo snel was hij in zijn bewegingen. Hij had altijd een vlug paard, getoomd en gezadeld, gereed staan wanneer hij preekte; op het eerste teeken van onraad was hij weg als de wind.

Er was een prijs op zijn hoofd gezet en niemand mocht, op straffe des doods, hem geven een schuilplaats, een stuk brood, een kop water, niemand mocht met hem spreken of hem groeten. Hij was voortdurend omringd door spionnen en soldaten en menigmaal was het bijna onmogelijk te ontsnappen.

Hij had beloofd te prediken te Blagannoch, een breede uitgestrektheid van veenachtige grond, in het hart der bergen, tusschen Sanquhar en Muirkirk. Het was onmogelijk daar te paard heen te gaan, waarom hij dertig kilometer in de nacht moest loopen. De bijeenkomsten waren zoo menigmaal verstoord, dat de grootste geheimhouding was opgelegd. Daar hij geen paard had en slechts weinig lichaams-