is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan den Weledelen heer D. Boswijk te Arnhem, naar aanleiding van zijne rede: 'Het godsdienstig karakter der openbare school'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaaraheid" op bladz. 10 en „Vaderlandsliefde" op bladz. 13.

Verdraagzaamheid! De Nederlanders, voorzoover ze op de Openbare school zijn opgeleid, zijn verdraagzaam! Zou men niet geneigd zijn aan ironie te denken? Of leeft U nooit mee, als er verkiezingen plaats hebben; politieke verkiezingen, wel te verstaan? Blijkt dan niet, dat de onverdraagzaamheid zeer groot is? 't Zal toch zeker wel niet noodig zijn hier een paar strooibiljetten af te drukken uit dit en het vorig jaar. Mocht U de gewoonte hebben nooit zulke dingen in te zien, dan zou U toch wel even kunnen informeeren in het district Arnhem. Waarschijnlijk zijn er nog wel een paar exemplaren voorhanden, tenzij men ze met opzet verbrand heeft, wat zeker nog niet zoo onverstandig zou geweest zijn. Kan TJ echter in Arnhem niet terecht, dan wil ik U wel helpen. En wie waren in 1897 verdraagzaam tegen de Roomschen, de onverdraagzame Calvinisten of de verdraagzame oud-leerlingen der Openbare School?

Verdraagzaam zijn de Nederlanders; dat hebben in de laatste maanden degenen ondervonden, die om de een of andere reden niet medededen aan de kroningsfeesten; zoowel bij socialisten als bij een ultra-gereformeerde, die het vlaggen voor afgoderij hield, zijn de ruiten ingeworpen.

Verdraagzaam, welzeker, op deze wijze nl., dat men ieder verdraagt, die precies denkt en schrijft en handelt, zooals men zelf doet.

Verdraagzaam in hooge mate zijn vele openbare onderwijzers; dat kan men zoo merken aan de manier van spreken en schrijven. Wil U een paar staaltjes daarvan?

In de Volksonderwijzer, een blad voor Opvoeding en Onderwijs, leest men onder het opschrift: „Het Program der Duisterlingen" o.a. het volgende aan 't adres van den heer Fabius, professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: