is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan den Weledelen heer D. Boswijk te Arnhem, naar aanleiding van zijne rede: 'Het godsdienstig karakter der openbare school'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en „weerzinwekkende aanhankelikheid aan troon en kroon" van hun nazaten.

Karakter is men niet zo dwaas te willen zoeken bij de elite, de rijken en machtigen, de ontwikkelden des volks, in 't kroningsjaar onzer koningin. Dat hierbij ook 'n groot deel van 't onderwijzend personeel en spesiaal van 't hoofdendom behoort, spreekt wel vanzelf. En zo verwondert 't ons dan ook volstrekt niet, dat radiekaal-ongelovige, niets voor 't koningschap voelende hoofden nu hun best doen om 't laffe mengsel van kruipende onderdanigheid en huichelachtige gelovigheid „kroningsliederen" genaamd, aan de schoolgaande jeugd uit te delen.

Daarover zullen we ons heus niet opwinden. Ja, als 't volk alleen door zulke „geesteskost" verd .. . werd, dan was 't noch de moeite waard, het daarvoor te behoeden.

Maar bovendien. In Duitsland, waar wellicht noch meer kunstmatig liefde (!) voor 't „vorstenhuis" gekweekt moet worden, vindt men tevens de sterkste sociaal-demokratie; en daar waar ook 't godsdienstonderwijs (bijbelsche geschiedenis en katechismus) tot de leervakken der lagere school behoort, vindt men toch ook zeker niet 't kleinste aantal vrijdenkers van de europeese staten.

Wel is 't treurig, dat de onderwijzers de jeugd zaken moeten leren, waaraan zij zelve niet geloven of welke zij boven 't begrip hunner leerlingen achten , 't is echter 'n kinderlike opvatting te menen, dat men daardoor onderdanige burgers en gelovige kristenen kweekt.

Laat dus de onderwijzers gerust gedwongen worden de „Kroningsliederen" in te pompen. Als zij