is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan den Weledelen heer D. Boswijk te Arnhem, naar aanleiding van zijne rede: 'Het godsdienstig karakter der openbare school'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerboekjes ter hunner beschikking gesteld, in verband met de richting der overheid en het gevoelen der ouders. Daar wordt dus reeds hun overtuiging belet, zich te uiten. Daar moeten ze zijn Koningsgezind, want geheel het onderwijs is van Oranje doortrokken in onze nationale school."

Wat u zegt, mijnheer Schil! •

Wij zouden koningsgezind.in de school moeten zijn ?

Betekent dat dan voor u '11 leugenaar, 'n huichelaar zijn?

Kom, waar blijven nu uw christelike deugden?

De man is profeet ook, en wij willen eindigen met tot amusement onzer legers, z'n laatste voorspelling hier mee te delen.

Dat niet te doen, reeds het verzoek er van te worden ontheven, is aanstellerij, meer niet. Bij eenig na d enken zullen de heer en dat gevoelen, al is 't niet nu, dan ov er een jaar of wat.

'k Zou het aantal uitknipsels heel gemakkelijk kunnen vermeerderen; doch 't is dunkt me genoeg. Wil U er echter meer van weten, neem dan maar „De Volksonderwijzer voor Opvoeding en Onderwijs", die nu reeds den achtsten jaargang bijna voltooid heeft.

Hoe het U gaat bij het lezen van zulke stukken, weet ik niet, maar ik wil gaarne instemmen met den heer J. W. Gerhard, als hij in zijne brochure: „Beter onderwijs en betere onderwijzers" uitroept: „Ziet de regering dan helemaal niet wat er in 't land omgaat? Is 't volksonderwijs 'n zaak van zo weinig belang, dat men 't niet de moeite waard vindt acht te slaan op verschijnselen, welke dat onderwijs in hoge mate benadelen." Natuurlijk is de