Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de weg van den Christen gaat door lijden tot heerlijkheid. Christus heeft het ons zelf voorzegd, dat allen, die godzalig willen leven, vervolgd zullen worden".

„Wanneer de leer der vrije genade den menschen wordt verkondigd en de Heere zielen redt van het eeuwige verderf, dan staat satan op en grijpt naar de wapenen om zoo mogelijk het werk Gods te vernietigen. Maar tooh — deze droevige dagen hebben ook hunne lichtzijde. Nimmer bestond er zulk een dorst naar het water des levens, vele bekommerden vragen met belangstelling naar den weg des behouds en worden overtuigd van hunnen hopeloozen toestand, die noch door sacramenten, noch door goede werken kan veranderd worden, omdat het bloed van Jezus Christus alleen reinigt van alle zonde."

De man zweeg eenige oogenblikken. Toen wandelde hij peinzend het vertrek op en neder en bleef eindelijk dicht bij den haard staan. Vervolgens drukte hij op een veer en opende een kastje, waaruit hij eenige opgerolde papieren te voorschijn haalde.

Aandachtig beschouwde hij deze bladen en las toen op zachten toon deze woorden:

„Ende lek segge u, mijne vrienden: En vreest u niet voor degene, die het lichaam dooden, ende daerna niet meer en konnen doen.

Maar ick sal u toonen, wien gij vreezen sult: vreest dien, die, nadat Hij gedoot heeft, (oock) macht heeft in de helle te werpen; ja, ick segge u, vreest dien.

En worden niet vijf muschkens verkocht om twee penningskens ? En niet een van die is voor God vergeten.

Sluiten