Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten een weg banen, en werk voor een toekomende Zaligmaker maken, en voor de openbaring Zijner kracht. Waarom zouden wij niet kunnen denken, dat Hij ook nu welhaast met Zijnen Geest en het Evangelie zal komen, om vele dezer goddeloosheden van onze eeuw uit te werpen.

Ik kan niet gelooven, dat de genade hen alle zal trekken, want er zijn maar weinigen, die zalig worden, maar toch zal Hij er eenige uitnemen. Ja, „zelfs eenige der ergsten, en hen zaligen, maar, o hoe zullen deze belhamers in de ondeugd, dan in de deugd uitblinken, zij zullen pilaren in de kerk zijn, een banier in het land". En de Heere God zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns volks: want gekroonde steenen zullen in Zijn land als een banier opgericht worden, Zach. 9 : 16. Maar nu zijn zij de afgodische Ephraim en de afwijkende Juda. Ik weet dat er grond tot vreeze is, dat de boosheid van dit geslacht met zware oordeelen zal gedreigd worden: maar dit zal niet tegenhouden, wat wij veronderstellen; God bereidde zich eene heerlijke kerk uit het bloedige Jeruzalem; ja, uit de ergste der zondaren, en liet de overige gevangen nemen en geroofd worden, tot dat er dertig voor éénen penning verkocht werden onder de volken waarheen zij gevankelijk werden weggevoerd. Het Evangelie werkte heerlijk in eene of andere plaats, opdat er vele van de voornaamste zondaren onder het net gevangen werden, maar het beloofde echter geen rust aan de overigen, evenwel dreigden zij hen met de zwaarste oordeelen, gelijk wij in Jeruzalem een voorbeeld hebben. Doch de Heere zal Zijn volk verdedigen en Zijn erfdeel zekerlijk verlossen. Nu, dit geeft geen groote troost aan een soort van verkoelde en afwijkende Christenen; want zoodra God te post rijdt met Zijn evangelie zal Hij zulke Christenen achter laten. Maar ik zeg: Christus heeft besloten Zijn licht in de wereld te laten schijnen, Hij heeft er een behagen in, Zijne genade te zien blinken, en daarom gebiedt Hij, dat Zijn Evangelie hiertoe, de grootste der zondaren eerst zou aangeboden worden : want door groote zonden blinkt zij het meest uit, daarom zegt Hij: begint te Jeruzalem,

Sluiten