is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En, al wacht gij geheel uw leven op den Heere; is dit u te gering? En zoo de Heere uw schuld uit Zijn gedenkboek uit— wischt en de rekening doorschrapt en u dit laat weten, betaamt het u dan om den Heere van ongevoeligheid te beschuldigen. Wanhoopt niet: zoo lang als gij in deze wereld leeft is er hoop. Het is, zeg ik, te wanhopen als men den voet gezet heeft op den dorpel der hel. Die in de hel liggen hebben reden om te wanhopen; maar gij hebt er geen grond toe. Het is aan brood wanhopen in een land dat vol koren is. Hoe, te wanhopen aan genade daar God vol barmhartigheid is! Aan de genade te wanhopen, wanneer God door Zijne dienaars u doet bidden; laat u met God verzoenen! 2 Cor. 5 : 18—20.

Gij bekrompene ziel! Waar kunt gij eene plaats vinden, daar God zijne belofte niet vervulde, of heeft Hij ooit eene ziel bedrogen, die zich aan Hem toevertrouwde? Hij roept dikwerf dat de zondaar op Hem zal vertrouwen, hoewel deze in duisternis zal gezeten zijn en geen licht heeft, Jes. 50 : 10.

Zij hebben Zijne belofte en eed voor hunne zaligheid als onderpand van Zijne trouw. Zij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden, Hebr. 6 : 17—19.

Wanhopen! Wanneer wij een God van genade hebben en een levende en vergevende Christus! Het is schande. Houdt op, laat hen wanhopen, daar waar geen God is, en die in de binnenkameren des doods gesloten zijn, waar geen verlossing meer is.

Zou een levend mensch wanhopen, wanneer hij bestraft wordt over zijn murmureeren en klagen, Klaagl. 3:39. O! zoo lang wij in de plaats zijn, waar de beloften elkander als verdringen, waar de genade aangekondigd wordt, waar genade heerscht en waar de Jeruzalemsche zondaar met de eerste aanbieding der genade bevoorrecht wordt, is het eene onwaardige handeling te wanhopen.

Wanhoop veracht de belofte, veracht de uitnoodiging, veracht de aanbieding der genade! Wanhoop veracht de bekwaamheid van God den Vader en het verlossend bloed van Christus. O, onredelijke wanhoop!