Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpt zoo goed door moeilijkheden dan geloof. Het geloof licht de twijfelingen weg gelijk de zon de dampen, en opdat gij niet bezwijkt, wees op uw hoede, zooals ik zeide: om altijd te gelooven. Daar zijn tijden, waarin de genadegaven buiten werking zijn, maar daar is nooit een tijd, waarin wij het geloof kunnen missen.

Het geloof is het oog, de mond, de hand en niet een van deze is den ganschen dag buiten gebruik. Het geloof ziet, ontvangt, werkt of eet. En een christen behoort ook den heelen dag te zien, te ontvangen, te werken of te eten. Laat het regenen, laat het waaien, laat het donderen, laat het bliksemen, een Christen moet gelooven. De man naar Gods harte zeide, „ten dage als ik zal vreezen, zal ik op U vertrouwen," Ps. 56 : 3, 4.

Ook kunnen wij er geene betere aanmoediging toe hebben, dan die in den tekst, namelijk: een open hart voor een Jeruzalemsche zondaar, en indien dat hart Jeruzalemsche zondaars uitnoodigt, zullen zij er ook door aangenomen worden; indien dat hart open is voor iemand, die zalig wil worden, dan zal hij ook zalig worden. Indien het voor iemand is, die pardon voor zijne grüote overtredingen verlangt, voor hem is deze vergeving en daardoor wordt hij aangemoedigd om dagelijks tot Jezus Christus te komen, om gereinigd te worden van alle? ellende, en van die zonden, die hem in zijn heiligsten wandel aankleven.

Laat dan den armen zondaar die zalig wil worden zich moeite geven, om te leeren hoe hij van de genade van Christus het beste partij moet trekken tegen de verzoekingen des duivels en zijne zonden.

Ten tiende. Wilde Christus, dat de genade in de eerste plaats aan de grootste der zondaren zou aangeboden worden, laat dan diegenen die in den dag der beproeving tegen hunne belijdenis en tegen hun geweten gehandeld hebben, en die er onder bezwaard zijn, en den last der zonden in hun geweten dragen, dezen tekst ter harte nemen.

Er zijn dingen, die niet rechtstreeks kwaad zijn, en die toch door eenige menschen tegen hun geweten gedaan, hen daarvan den last doen dragen. Maar gesteld, dat iemand God zou verzaken of

Sluiten